Molok Halo Mudansa ba Al Nassr, Cristiano Ronaldo Hasai $4B Husi Valór Merkadu Coca-Cola Nia Halo Joe Rogan Iha Divizaun Kona-Ba Influénsia Husi Estrela Ex-Manchester United Tinan-Tinan Liuba

Photo of author

By naroman

Atleta sira iha mundu ne’ebé hetan karinyu no respeitu barak husi ema sira ne’ebé aksaun ida de’it husi sira bele halo ka la’o kompañia ida. Jogador Futebol Cristiano Ronaldo, ida husi jogador futebol boot liu iha mundu agora dadaun, halo jestu ida ne’ebé kusta ba kompañia boot hanesan Coca-Cola montante boot, iha tempu uluk.

Vídeo Favoritu Amerika Nian Ohin

Ami hotu hatene katak Ronaldo mantein estilo moris saudável no haree saida mak nia han. Tanba ne’e, wainhira nia halo jestu ida hasoru Coca-Cola, mundu lakon kontrolu no infelismente ba Coca-Cola, sira nia naran marka no valor sai aat liu. Husi oinsa, ita husu? Di’ak, ne’e mak komentador UFC Joe Rogan haree diskute iha episódiu ida husi nia podcast.

Joe Rogan hateten katak Cristiano Ronaldo halo Coca-Cola iha problema boot

ANÚNSIU

Artigu kontinua iha okos ne’e

Joe Rogan iha respeitu ida ne’ebé diferente bainhira iha relasaun ho atleta sira. Hanesan artista marcial ida ne’ebé hetan respeitu no rekoñese rasik, ne’ebé mantein estilo moris saudável no koko iha disiplina, Rogan, liu-liu, enkoraja habitu saudável sira iha ema, iha jeral. Maibé, nia mós hanesan komedianu konhesidu, no halo nia sai husi ris lian ida, la’o hanesan akompañamentu ida.

Tetun Translator

FREE
VIEW