Molok Mudansa ba Al Nassr, Cristiano Ronaldo Fó Menos $4B iha Valor Merkadu Coca-Cola Nian, Joe Rogan Iha Risu kona ba Influensia Husi Estrela Ex-Manchester United Nian Tinan Kotuk

Photo of author

By naroman

Atleta sira balu iha mundu ne’e hetan hanoin no respeitu barak husi ema sira ne’ebé ho aksaun ki’ik de’it husi sira bele halo ka halakon kompañia ida. Jogador bola futebol Cristiano Ronaldo, ida husi jogador bola futebol boot liu iha mundu agora dadaun, hala’o tiha buat ida ne’ebé kusta ba kompañia boot hanesan Coca-Cola osan boot, iha loron balu liu ba.

Ami hotu hatene Ronaldo nia moris saudável no haree saida mak nia han. Tanba ne’e, bainhira nia hala’o buat ida ho Coca-Cola, mundu hotu hamrik no infelismente ba Coca-Cola, sira nia naran marka no valor hetan impaktu boot. Oinsa maka tuir, ita hakarak hatene? Ne’e mak buat ida ne’ebé komentador UFC Joe Rogan haree diskute iha ida husi nia episodiu podcast nian.

Joe Rogan iha respeitu ida ne’ebé diferente bainhira nia haree ba atleta sira. Hanesan artista marcial ida ne’ebé hetan respeitu no hatene, ne’ebé mantein moris saudável no kredita iha disiplina, Rogan halo liu tiha ona, anima ita hotu atu inkorpora kostume saudável iha ema hotu-hotu, iha jeral. Maibé, nia mós komedianu boot ida, no halo nia hasoru malu ho riku ida, la’ós buat fasil ida.

Iha ida husi nia episodiu podcast nian, Rogan ko’alia kona-ba oinsa Ronaldo rejeita Coca-Cola, no tanba ne’e, aksaun sira nian no sira nia aksaun sai menus. “Asuntu ho Ronaldo, ne’ebé, um… sira rai Coca-Cola ida iha nia oin no nia halai no hetan botir ida husi bee, dehan Agua, no hanesan de’it nia bee, tanba nune’e mak nia iha dieta ne’ebé mak ruma no saida mak nia konsumu iha nia isin.“, Rogan dehan. 

Depois, nia hateten ba nia audiensia oinsa jestu ki’ik ida husi Ronaldo, afeta negativamente Coca-Cola. “Venda Coca-Cola taka. Sira nia presu aksaun iha merkadu taka. Kusta sira hanesan – ita hatene ami fiar katak sira sei fila fali maibé, sira kusta sira nia kuota merkadu saida mak hanesan osan $1 biliaun – nia de’it hala’o ne’e.“, nia hatan.

Maibé, hatudu katak Rogan la hatene di’ak nia numeru hanesan ema ne’ebé iha ne’eba korizi nia katak impaktu real ne’ebé Coca-Cola hetan mak valor tokon $4 biliaun. “$4 biliaun?!“, podcast nia anfitrião husi podcast ne’e, surprije ho faktus sira. Nia hasoru malu ho riku aas tebes ba situasaun ne’ebé antes nia hatete, “$4 biliaun husi dehan bee. Ha’u gosta bee.

Incidente ne’e akontese iha tinan 2021 durante konferensia imprensa pre-match Euro 2020 ba jogu entre Portugal no Hungria. Ronaldo, ne’ebé nudar ema ne’ebé lori bandeira ba buat hotu ne’ebé saudável, halo Coca-Cola nia botir sira ne’ebé rai iha meza nia oin sai no troka sira ho botir bee nian.

La iha duvida katak bainhira buka atu hetan kondisaun fiziku, atleta balu de’it ne’ebé bele kompara ho kondisaun fiziku ne’ebé jogador bola futebol sira iha. Cristiano Ronaldo, jogador antigu iha Manchester United, ne’ebé agora tinan 38, sei iha kondisaun di’ak tebes. Nia muda ba Al Nassr foun no kontinua halo jogador ki’ik s

Tetun Translator

FREE
VIEW