Retornu Obrigatoriu ba Kantor iha Meta Mak “Hamutuk”

Photo of author

By naroman

Iha data 5 Setembru, efetivamente ema hotu-ne’ebé iha kompañia rihun 65,000 resin iha nia servisu iha kompañia tenki iha iha uma oin-oin tolu iha semana. Partisipasaun registadu beibeik no seidauk kumpri bele to’o ema hotu ne’ebé fó sai husi servisu.

Tuir informasaun husi funsionáriu sira iha Meta, tanba falta espasu no privasidade, ho desafiu ba produtividade, ema nain rua ho ema nain rua iha ne’ebé durante ne’e servisu husi uma.

“Ita-nia situasaun kontinua lao de’it,” funsionáriu ida hateten kona-ba RTO nian iha Meta durante ne’e. “No hotu-hotu tanba difícil atu halo ona onboard ema foun. Bainhira la fó hanoin atu rezolve problema ne’e, sira de’ide hamosu liu fali ba situasaun xefe nian.”

Problema oioin ne’ebé sempre iha mak falta sala konferénsia atu halo enkontru ho ekipa, haktuir ba informasaun husi funsionáriu tolu. Sira husu atu laiha naran tanba sira la autorizadu atu hateten ba mídia.

Sira hateten katak problema ne’e mos akontese iha Meta iha tinan 2019, antes pandemia hamosu asaun traballu husi uma. Maibé kompañia iha funsionáriu menus iha tempu ne’e.

Ohin, desafiu ida atu hetan sala konferénsia, sira hateten, tanba laiha espasu ne’ebé sufisiente hodi halo enkontru ho ekipa hotu-hotu durante oras rua.

Funsionáriu ida hateten katak, depois de loron balu buat ida sai sala boot iha kampus Meta iha Menlo Park. Funsionáriu ne’e aproveita oportunidade ne’e, maibé ekipa hotu-hotu hetan ba esforsu hodi servisu iha loron enkontru, tanba laiha kadeira no espasu ba sira halo servisu.

“Ami halo esforsu atu rezolve problema ne’e ho espasu kolaborativu no estasaun servisu ne’ebé permite video chamada no servisu fokusadu,” porta-vós Meta hateten. “Importante atu hateten katak ami iha kadeia 80 iha mundu tomak no ami halo esforsu atu assegura ekipa Meta hotu-hotu simu esperiénsia ne’ebé di’ak liu wainhira ami hatama ema hotu-hotu iha uma.”

“Hot desks” (mesa itinerante) ne’e deskonfia laiha mesa ne’ebé atribui ba ema ne’e presiza reserva iha liña. Meta iha tinan kotuk hateten katak sei muda ba modelo desk sharing (kompartilha mesa) iha uma ba ema ne’ebé kontinua servisu husi uma iha tempu boot.

Ho RTO, ema sira ne’ebé servisu husi uma iha tempu hotu-hotu no lakon mesa ne’ebé atribui ba sira, no sira ne’ebé halo servisu iha uma ho ofisialmente, agora luta atu hetan no mantein mesa bainhira sira presiza ba uma.

“Parese sai impossível atu hetan mesa ba tempu naruk,” funsionáriu ida hateten. Funsionáriu ne’e hateten katak, iha loron ida, tenki ba entre hot desks iha Menlo Park iha andar oin-oin atu bele halo servisu durante loron ne’ebé nia servisu iha uma.

Porta-vós Meta hateten katak, sira sei rezolve sira-nia problema ho hot desking (mesa itinerante) ida ne’e bainhira mesa sira reserva direita liu iha sira-nia sistema rezervasaun mesa online ne’ebé permite ema reserva mesa ba loron semana iha liña ba loron tolu liu.

Problema sira ne’e la’ós kauza ba resignasaun, hateten funsionáriu ida. “Labele hatene,” funsionáriu ida hateten. Tanba funsionáriu sira barak hakarak halo ema atu mantein servisu, tanba avaliasaun prestasaun ba loron ida nian kona-ba meio tinan ne’e la’ós di’ak, no kontinua hodi deside katak lider ekipa sira tenki deside katak ema nain 14.5% to’o 16.5% iha kategoria prestasaun okos “kontenti ona” no “presiza suporta”. Kategoria seluk ba prestasaun iha Meta ne’e inklui “muda”, “signifikante di’ak liu”, “di’ak liu”, “kontenti ona”, no “kontenti hotu-hotu”.

Meta hateten katak ema hotu ne’ebé servisu iha kompañia tinan 18 ka liu tanba ne’e bele aplika atu sai ema servisu husi uma permanente iha politika RTO foun ne’e. Barak funsionáriu sira aplika, maibé prosesu aprovasaun ne’e la’ós lalais.

“Funsionáriu rihun rua hetan aplikasaun no seidauk hetan resposta,” funsionáriu ida hateten. Funsionáriu sira iha nia hanoin katak aplikasaun servisu husi uma ne’e iha rahun barak.

Tuir informasaun husi Lori Goler, xefe HR Meta, aplikasaun servisu husi uma ne’ebé simu ona husi bainhira RTO anunsia iha fim Agostu sei la hetan revizaun to’o fim Outubru. Tuir ne’e, aplikasaun sei hetan revizaun liuhusi loron.

Tuir ne’ebé aprova aplikasaun servisu husi uma ne’e, hotu-hotu ho uma atribui tenki mai ba uma iha semana tolu, independente deit kona-ba distribuisaun ekipa nian.

Funsionáriu ida hateten katak ekipa nia hotu-hotu iha uma seluk. Isso ne’e signifika servisu iha uma ne’e hanesan servisu husi uma. Maibé ho tempu kompañia nia.

Seluk barak mos iha situasaun ne’e, pelo menus durante loron balu, tanba sira presiza espera aprovasaun aplikasaun servisu husi uma.

“Ema hotu-hotu lori sira-nia uma mai hodi halo Zoom,” funsionáriu ida hateten. “Tamba saida?”

“Se ita hanesan funsionáriu Meta ka ema seluk ho informasaun atu hato’o? Kontaktu Kali Hays iha [email protected], aplikasaun mensajen seguru no Twitter DM iha @hayskali. Uza mehi aparelhu ne’ebé la servisu.”

Tetun Translator

FREE
VIEW