Cristiano Ronaldo halo pas insane iha preparasaun ba gol Al-Nassr – nia seidauk lakon nia kapasidade

Photo of author

By naroman

…, hatudu nia habilidade di’ak iha Al-Nassr nia jogu kontra Abha… . Ronaldo nia forma iha Al-Nassr iha tinan ne’e da’et tebes… Oinsa Ronaldo nia tempurada iha Al-Nassr too agora nian?
Husi hahuu… ; nia forma iha Al-Nassr iha tinan ne’e.
Cristiano Ronaldo…

Tetun Translator

FREE
VIEW