DALLE 3 Exemplu – AI Demos

Photo of author

By naroman

Tecnolojia jenerasaun imajen AI (Artificial Intelligence) ne’ebe ho poderoso, DALL-E 3, hahu iha tinan ida ne’e. Modelu foun ida ne’ebe dezenvolve husi Anthropic hatudu kapasidade ne’ebe ho nivel boot liu ba modelos seluk ne’ebe ita asisti iha dala barak, hodi fo abertura ba possibilidade foun barak liu tan ba arte AI. Iha artigu ida ne’e, ami sei hare katak saida mak halo DALL-E 3 revolusionariu, ema hotu bele asesu ba dala ida ne’e agora, no ami sei hare mos ezemplu ne’ebe hatudu saida mak dala ida ne’e bele kria. Prepara-an atu halo oin sai iha fronteira foun ida AI jenerasaun imajen!

Saida mak DALL-E 3 Diferente

Entaun saida mak DALL-E 3 iha ne’ebe diferenti husi modelos antes ne’e nian, hanesan DALL-E 2, Midjourney no Stable Diffusion? Resumidamente, saida mak halo DALL-E 3 distinta liu husi poder no versatilidade ne’ebe modelu ne’e iha. DALL-E 3 hatudu profundidade hosi konesementu no jenerasaun detalhe ne’ebe sai liu husi sistema AI seluk. Algun vantajen DALL-E 3 nian inklui:

Kualidade Imajen – Imajen sira ho kualidade 1024×1024 ho detalhe no fotorealizmu ne’ebe impresionante. Klaridade no presizaun imajen sira iha nivel seluk.

Legibilidade Textu – Jenerasaun textu klaru no limpu, maski iha tampon pequenu. Modelu seluk mos luta ho textu ne’ebe bele kompriende.

Liberdade Kriativa – Habilidade atu jenera tema, estilo ou asuntu ne’ebe impresiona ho kohere ensaun. La iha limitasaun moderasaun konteudu.

Injenieria Prompt – Rekere injenieria prompt ne’ebe menus liu atu jenera imajen sira ho kualidade di’ak. Prompt sira simples mos servisu ho di’ak.

Imajinasaun – Imajen sira hatudu imajinasaun, originalidade no kriatividade liu husi modelu seluk. La iha repetisaun barak, maibe bele fó surpreza no deleite.

Variasaun – Kada prompt prodús variasaun diversifikadu no interesante, la iha repetisaun. Imajen sira ne’ebe distinta no fresku.

Konsistensia – Jenera imajen sira ne’ebe fó korespondensia ho prompt sira no estilo arte desejadu. La iha defeitu barak ou inkonjruensia.

Kombinasaun vantajen sira ne’e bele fó DALL-E 3 kapasidade atu prodús imajen sira ne’ebe hatudu surpreza ba ema hotu, ne’ebe modelo publiku ida seluk laiha iha momentu ida ne’e. Ne’e avansamentu boot liu, molok uluk iha Stable Diffusion no DALL-E 2, liu husi aspektu legibilidade textu, kohere imajen no kriatividade.

Resumi, DALL-E 3 reperezenta avansamentu boot iha jenerasaun imajen AI iha loron ida ne’e. Imajen sira ne’ebe bele prodús sei halo ema hotu uza oin!

Kona-ba Hanesan Asesu DALL-E 3 Agora Mesak

Parte ida ne’e mak ema hotu-hotu bele asesu ba DALL-E 3 agora hodi free liu husi Bing Image Creator! Tanba ne’e, ne’e parte ida ne’ebe boot liu – ema tama ba DALL-E 3 antes deit liu husi Bing, maibe seidauk ativa ba ema hotu. Ho muda entre browsers no aplikasaun seluk, ema bele “fuze” sira nia sistema atu fó asesu ba DALL-E 3. Parese aleatoriu, maibe kontinua servisu ba ema barak liu. Prompt sira iha deskripsaun imajen:

1. Ilustrasaun iha estilu New Yorker nian kona-ba kavalo ne’ebe hakarak hela iha bar, husu ba barman, “Tanba saida longu nia rosto?” Kavalo ne’ebe bebe husi kupa martini.
2. Ilustrasaun kona-ba blueberry ne’ebe hakarak hela iha bar, husu ba barman, “Ohin loron hau senti hela buat rai nia liman.” Kupa ne’ebe bebe iha kolor azul. Barman nian tunu ba nia no husik tan bebida iha kupa ida ne’ebe nia iha.
3. Ilustrasaun iha estilu Gary Larson nian kona-ba labarik rua iha tempu kain nian. Labarik ida ne’ebe halo ko’alia kona-ba hare no aban ne’ebe dehan “Invesaun ida ne’e sei muda kursu umanu nian. Nia naran hanesan – hare no aban!”.

Possibilidade Futuru

DALL-E 3 reperezenta deit tinan ida ne’ebe sei hatudu saida mak posivel ho AI jenerasaun imajen. Ida-idak nian posibilidade ne’ebe boot liu iha futuru inklui:

Integrasaun ho ChatGPT – Imagina chatbots hanesan Claude bele jenera imajen sira bazeia ba promp konversasaun nian.

Animasaun – Modelu sira ne’ebe bele jenera animasaun detalhadu, laos deit imajen estatika.

Renderizasaun 3D – AI ne’ebe bele konstrui ambiente 3D interativu no imersivu.

Imajen HDR – Imajen sira ho rezolusaun di’ak liu no kolorida ne’ebe ultrapasa limitasaun sira iha loron ida ne’e.

Aplikasaun AR/VR – Modelu sira otimiza ba esperiensia realidade aumentada no virtual.

Jenerasaun Video – AI ne’ebe bele jenera video ho kualidade di’ak ne’ebe koresponde ba promp sira ne’ebe desejadu.

DALL-E 3 hapara estajiu ba dezenvolvimentu futuru sira ne’ebe sei hatudu avansu rapidu iha kriatividade no imajinasaun AI nian. Ami deit konsege hatene mak posibilidade sira ne’ebe modelos sira ne’ebebebe bele halo. Ne’e tempu ida ne’ebe boot liu atu hahu iha fronteira jenerasaun AI!

Tetun Translator

FREE
VIEW