Devs aprende moto rival Godot durante semana para burla Unity • The Register

Photo of author

By naroman

Iha jeral la aceita hanesan forma di’ak atu tola ema wainhira sira bele koko ema wainhira sira laiha ona, maibe ita sempre bele halo esepsaun iha prátika negósiu predatóriu, liu-liu iha indústria video game ho valor $334 biliaun. Iha inisiu fulan ne’e, Unity ofende komunidade desenvolvedor sira ho aprezenta taxa per-install ba jogu sira ne’ebe konstrui ho enjine kompañia nian. Tanba la haruka konabá situasaun antiga boot liu, protesaun hirak ne’e hanesan matan boot – husi ameasaun alegadu ba naran boot hodi anunsiu nia niat atu hakat ba nia naran – semana kotuk Unity desistiu ona parte boot husi polítika foun. Maibé, taxa per-install sei kontinua aplica ba títulu sira ne’ebe kualifikadu no konfiansa iha kompañia nian la’ós. Ne’e riku konstrui sesu ida iha servisu fornese vendor seluk nian, hodi konsege muda regra sira ba ita. Tanba ne’e, desenvolvedor sira ne’ebe prudente hahu tuir bainhira halo peskiza ba fatin seluk, liu-liu enjine jogo livre ho open source Godot. Iha fatin seluk, bainhira hetan informasaun orijinál, veteranu industrija rua deside atu aprende enjine ida no konstrui jogo ne’ebe satiriza situasaun – no sira halo hotu iha loron ida. Rezultadu ne’e Install Fee Tycoon, idle clicker hanesan Cookie Clicker* maibé iha ne’e la’ós halo kuki sira ho ritmu eksponensial, maibé halo instalasaun foun ba jogu sira ne’ebe konstrui ho enjine “Chaos3D”. Inspirasaun ba desenvolvedor indie sira John Warner no Trevor Da Silva ne’ebe sira hatene katak sira eskola iha fulan Setembru 12 hanesan Unity desenvolvedor barak liu – “ho halo kaka i’is sira nia kalsadu.” Sira hatete katak sira fo regula ne’ebé nia konsidera katak “desenvolvedor bele sai falido tanba aksaun hatudu ba ida ne’ebé hotu-hotu husu atu halo instalasaun foun ba sira nia jogu ho bat fáil ne’ebé sei halo instalasaun foun ba sira nia jogu hanesan automátiku.” Ne’e, sira hare katak ne’e bele sai jogo hanesan ida ne’ebe di’ak. Apresentando Install Fee Tycoon, sira hatete: Instant Fee Tycoon screenshot Memang la’ós jogo idle clicker ne’ebé di’ak liu tanba dezenvolvedor sira bele halo ida iha Godot ho kompleta, iha tempu naruk no Unity la’ós solusaun ida no ho fatin ida. Ne’e mos hanesan preokupasaun sira iha boot konabá nia servisu rastreia instalasaun no kona-ba potensial abuzu. Maibé, hanesan liafuan barak: “Rezultadu ne’ebé la’os dahuluk tuir ne’e mak atu hetan nia fatin bainhira, se ita halo iha Unity, ami sei dívida osan ne’ebé di’ak liu liu,” sira informa ba The Reg. “Então ami sei lansa jogu ho prezizaun ne’ebé Steam permite duni – ba laran-laran, klaru – no ami sei hatudu instalasaun. Ami sei partilha informasaun kona-ba instalasaun no mos osan ne’ebé ami sei dívida Unity iha kazu ida ne’e. Maibé la’ós ne’e de’it – ami sei halo versaun pirata no sei rastreia instalasaun sira ne’e.” “Ami nia hanoin sira ne’ebé hanesan Unity nia fatin ne’ebe hanesan,” Warner hatete. “Ami hanoin klaru ba hotu-hotu, inklui Unity, katak mudansa ida ne’e la’os di’ak. Ami hakarak katak Install Fee Tycoon sai memoria di’ak ida kona-ba saida mak bele hasoru, se setór jogu hotu-hotu la’ós hasoru revolta pániku.” “Ami tensaun atu hatama absurdidade hotu iha ne’e,” Da Silva hatete, hatudu katak jogu ne’e sei fahe iha Steam ba sentavu 40 sentavu. “Ami hein ba 20, maibé tristementi, Valve hakarak halo osan mos.” “Se ami hetan sorte, ami sei hetan situasaun ida ne’ebe ita dívida osan ne’ebé di’ak liu liu, se ne’e iha Unity hala’o planu foun ida ne’ebe proposta. Ne’e sei sai lais ida ba ami nia piada. Nu’udar John hatete, ami gosta boot ba Unity; sei iha konsiensia hotu-hotu, inklui Unity, katak mudansa ida ne’ebe proposta ne’e la’os di’ak, maibé ida ne’e divertido atu hanoin sira hetan saida mak ami hotu hein.” Install Fee Tycoon sei lansa iha Outubru 9 se ita gosta atu hakerek ho Unity nia osan no koko ba instalasaun ida ne’ebé bele hetan ho Godot iha loron ida. Tuir tiha tiha, dezenvolvedor sira kontinua hatene sira nia hanoin. Boston Unity Group, “grupu utilizadór Unity ofisial nian iha mundu boot” halo eventu final duni ohin, durante tinan 13 ne’e. Tanba “konfiansa ida ne’ebé ita uza ba kompañia nian hakarak nafatin”. “Iha tinan balun liu ba, Unity mós muda nia enfoke husi setór jogu no husi apoiu ba komunidade desenvolvedor sira,” lideransa grupu ne’e informa. “Tuir IPO, kompañia ne’e aparentemente fo prioridade ba osan liu husi buka akuisisaun sira no lays of core personnel. Sistema sira ne’ebé importante ba desenvolvedor sira barak sa’e mos mosu iha estadu kuantuha no kompletu, no mensajen sira ne’ebe hatudu katak reklamasaun no rendimentu importante liu ba Unity, kompara ho funsionalidade sira ne’ebé desenvolvedor sira hakarak.” ® *Uza ho kuidadu – jogatana ne’ebé to’o hodi hatudu ambiente aditivu.

Tetun Translator

FREE
VIEW