Enjineiru Software Full-Stack iha Whalesync

Photo of author

By naroman

Kona ba Whalesync

Whalesync halo nune’e hela duni halo sinkronizasaun dadus. Ami nia plataforma automatizasaun sinkroniza dadus entre ferramenta negósiu prinsipal sira hanesan HubSpot no Airtable. Ami fo fasilidade ba desenvolvedór no ekipa ops sinkronizasaun real-time rua-direita, hodi atu halo dezenvolvimentu workflow ne’ebé prepara ba produção.

Whalesync fila tan durante kohorte Y Combinator S21. Hosi ne’e ami simu $4M hosi investór sira ne’ebé di’ak liu iha mundu. Agora ami konfia husi rai ruan kompañia hanesan Ramp, Webflow, no Alchemy, no prosesa transasaun resin rihun ho miliaun iha loron-idan. Kompañia balun husu ami nia produtu ho di’ak tan, sira konta ba sira-nia kolega hotu.

Ita valora saida

 • Ami kontinua halo ba entrega – ema leet, ema hanesan ida ne’e bele hamriik iha ne’e.

 • Ami obsesiona ho objetivu – ami iha ne’e atu halo kompañia ki’ik sai kompañia ne’ebé dura durante tempu naruk.

 • Ami komesa ho kliente – ami hotu koalia ho ema uza no servisu tuir fali sira-nia problema.

 • Ami iha rezultadu ida ne’ebé barak – ami kompañia ida ne’ebé iha ema ki’ik mak efetivu liu, efetivu liu.

Ami hakarak saida

Sinkroniza dadus real-time, bi-direcional entre ferramenta ne’ebé la’ós numeru infinitu hanesan problema tekniku laran. Oferese ida ne’e de’it ho maneira ne’ebé simplis no asestu igualmente problema desizaun ne’ebé la’ós atu loos.

Ami hakarak ema ne’ebé hetan desafiu ida ne’e ho entuziazmu no impaktu potensial ne’ebé ami bele halo se ami halo di’ak. Ita mak engenheru ho mentalidade ba produtu ne’ebé morin iha ambiente otonomu. Hamriik liu ba entrega no halo buat di’ak mak hamosu buat di’ak ba ita.

Ita sei halo saida

Startups iha ferramenta SaaS 70+ iha media… Integrasaun dadus problema ida ne’ebé la’ós atu la’o. Ho ferramenta automatizasaun no pipeline ETL ne’ebé sinplis ne’ebé iha iha ne’e, Whalesync mak produtu sinkronizasaun dadus ida ne’ebé nivel dezenvolvedór, maibé la iha kodigu sinplis.

Iha ne’e ita sei hetan oportunidade atu servisu iha desafiu dadus komplexu ho ekipa ki’ik hirak ne’ebé kompostu husi engenheru ne’ebé iha esperiensia no hanoin di’ak. Ita sei iha propriedade kompletu ba projetu no servisu hamutuk ho kliente ami nia laran. Espesifikamente, ita sei:

 • Hamosu funsionalidade ida ne’ebé di’ak tebes ne’ebé halo Whalesync sai ferramenta automatizasaun dadus ne’ebé mak poderosu liu (eks. mergi dadus, sinkronizasaun rollback, eskala ba resin rihun dadus, etc.)

 • Hamosu rekursu ida ne’ebé di’ak tebes ne’ebé halo Whalesync simplis no asestu ba dezenvolvedór no ema-nia dezenvolvedór (eks. previzaun sinkronizasaun, kriasaun schema auto, vizualizasaun dadus, etc.)

 • Servisu duni ho kliente sira atu ajuda solusiona sira-nia problema

 • Hamosu kodigu boot liu!

Ami nia teknolojia

Ami nia rezultadu ne’ebé ami sei atinje

Ami obsesiona ho objetivu. Ami halo planu ambisiozu no depois halo kriativu atu hetan sira. Ne’ebé mak objetivu sira ne’ebé ami foka ona iha ohin ne’e ne’ebé mak ami entusiasmado atu hetan hamutuk.

 • Muda husi rai ruan ba ruan barak kliente ne’ebé kontente

 • Tama tempu onboarding nian iha metade

 • Hamosu kualidade produtu nian ho halo nia flexibilidade barak

 • Eskala backend ami nian husi resin rihun ba biliaun dadus

 • Adisiona kliente barak mak boot, mak hakarak kresimentu boot (hanesan Ramp, Webflow, Anrok, Alchemy, etc.)

 • Kontinua kresimentu MRR ho muda ba seri A

Rekizitu

 • Propriedade no autonomia boot

 • Hakarak produtu ne’ebé di’ak

 • Komunikador klaru liu husi liafuan no eskritu

 • Prova abilidade atu hamutuk projetu boot ba fin

 • Agarre tekniku ne’ebé di’ak no desizaun judisiu ne’ebé diak ba prioridade tarefa

Di’ak atu iha

 • Antes ne’e hanesan fundadór

 • Ita servisu iha kompañia SaaS ki’ik, kresimentu boot iha tempu boot

 • Experiénsia TypeScript

 • Infrastrutura no/ka dadus pipeline esperiensia

Benefísiu

 • Saláriu kompetitivu no ekidade signifikante

 • 100% distansia

 • Kultura ba enkontru ki’ik

 • Tolu semana férias iha dala tolu liu husi feriadu no loron boot

 • Saúde ne’ebé di’ak liu, dentál no vizionária

 • Kontribuisaun 401k

 • Software produtividade modernu hanesan Notion, Linear, no Superhuman

Tetun Translator

FREE
VIEW