Maske sai Atleta Popular iha Mundu, Cristiano Ronaldo & Lionel Messi husi Al Nassr La Hakat liu Husi Popstar Americano Ne’ebé Riku $600,000,000

Photo of author

By naroman

Itaun no impaktu husi Cristiano Ronaldo no Lionel Messi ba mundu futebol laiha komparasaun. Veteranus sira ne’e halo performa iha palanque boot liu husi futbol Europeu ba tinan rua-nulu liu ba. Sira-nia performa ne’ebé di’ak liu iha kampo ajuda sira atu sai atleta famozu liu hotu. Sira iha seguidor liu husi biliaun ida iha Instagram hamutuk. Messi no Ronaldo hamutuk iha Ballon d’Ors 12, no maske superstar sira ne’e sempre sai peskiza liu hotu iha Google, agora ema ida husi Amerika foti sira-nia fatin!

Tetun Translator

FREE
VIEW