Mensajen Privadu Cristiano Ronaldo nian husi Al Nassr ne’ebé halo Khamzat Chimaev hadook ninia Persona Kroat Forte ba Momentu ida – “Nia ema di’ak”

Photo of author

By naroman

Alin de’it ona ita sei rona naran Khamzat Chimaev no Cristiano Ronaldo iha fraze ida de’it? Agora ita rona ona. Tinan ida liu ba, lutador ne’e halo diskusaun kiik ho jogador bola ne’ebé mundialmente famozu. Video husi kanal Chimaev nian sai viral hafoin nia hatudu.

Video Favoritu husi Amerika Ohin

Ohin, Chimaev muda ona ba UAE, besik liu ho Arábia Saudita, ne’ebé Ronaldo hela no kompete. Tinan ida hafoin video upload, admiradores lembra momentu di’ak ne’ebé mosu iha karreta Chimaev nian. Mensajen direta mak hamosu buat hotu iha priméiru lugar, no Chimaev mak kontenti liu. Ne’e mak akontese.

Khamzat Chimaev no momentu viral nia fan nian

ANÚNSIO

Artigu kontinua iha okos anúnsio nian

Khamzat Chimaev mak lutador ida husi sira ne’ebé mamuk tebes atu haree. Nia la lakon duni luta iha tinan balun ikus ne’e, no bainhira nia manan hanesan nia halo, nia hakarak ema famozu sira iha nia parte. Video antigu ne’e hatudu ami parte interesante husi Chimaev hanesan nia no nia kolega sira sai hanesan fan Ronaldo. Nia konvida Ronaldo ba nia luta tuir mai kontra Gilbert Burns.

“Nia iha jogu ida tanba ne’e nia dehan nia la bele mai. Maibé nia sei haree ha’u-nia luta,” hateten ‘Borz’. “Ha’u hakerek ba nia bainhira nia komesa halo follow ha’u, nia mak kampiaun. Hafoin nia hakerek ‘SMASH EVERYBODY’. 100% maun-alin. Hafoin ha’u konvida nia ba ha’u-nia luta. Ha’u laos fan boot bola, maibé ema ne’e boot. Ida husi ema di’ak sira iha mundu bola nian. Nia ema di’ak.”

Koko iha Google kona-ba estória sira husi UFC ne’ebé hot hotu. Klik Follow Us no Tapa Estrela Azul.

Follow Us

Estrela ne’e lahatene ba pedidu Chimaev nian tanba nia okupadu tebes hanesan ita bele espera. Bainhira kamera la’o, Chimaev no nia kolega sira ko’alia kona-ba ‘Borz’ sei sai riku liu hafoin “smashing” Burns iha kajeira. Ne’e bele posivelmente halao dalan hodi hodi konvida Ronaldo ba nia luta tuir mai. Labele, maibé momentu ne’e sai ikoniku liu iha istoria ema nia.

Ronaldo sei mai luta ka lae?

ANÚNSIO

Artigu kontinua iha okos anúnsio nian

Ronaldo ne’ebé ema hotu gosta mak ema amigo di’ak tebes husi Khabib Nurmagomedov. Nia mós fan boot UFC nian. Maske Chimaev konvida, laiha konfirmasaun katak jogador Al Nassr ne’e sei tun ba luta. Admiradores bele de’it espera katak dueto ikoniku ne’e sei finalmente halo titulu. Maibé Ronaldo iha posibilidade atu hasoru Khamzat iha tempu badak.

Tetun Translator

FREE
VIEW