Technical Content Writer/Marketeer (Remote) (India) can be translated to Tetun as “Escrivente Konteúdu Tékniku/Marketeiru (Distánsia) (India)”.

Photo of author

By naroman

SigNoz nudar projetu opensource global ho nia uza iha nasaun 30+. Ami konstrui monitorizasaun aplikasaun opensource ne’ebé ajuda dezenvolvedor sira monitoriza sira nia aplikasaun no rezolve problema sira, ho ligeiru.

Iha menus de tinan hirak ikus nia lansamentu, ami hetan 14000+ estreliha Github, membru 3000+ iha komunidade slack no kontribuidor 100+.

Visaun kompanhia ne’e

Software no sistema digitál sai parte boot liu husi vida lori-loron ami nia. Kompanhia balun sai kompanhia software ho parte valor ne’ebé kria hosi software sai boot liu.

Iha mundu ne’e, sistema software moris ho ligeiru maka konsidera ona. Hau hare ona tempu Twitter ka slack down. Hau senti irritasaun.

Ami nia objetivu atu rezolve problema ida ne’e ho foun hodi fo ferramenta di’ak liu ba injeñeiru software sira atu bele hasa’e sistema ligeiramente. Ami fiar katak iha moos ne’ebé tenki halo iha espasu ne’e no ami presiza tulun hosi ita atu konstrui futuru ne’e.

Kona-ba papel ne’e nia kalan

Parte ida importante ne’ebé papel ne’e atu hetan dezenvolvedor relevante hotu-hotu no hanoin sira no hodi hatene SigNoz no promosa valor ne’ebé iha ami. Halo konteúdu di’ak no distribui iha kanal sira ne’ebé dezenvolvedor sira hang out mak importante liu.

Ami fiar katak halo konteúdu ne’ebé ema preokupa maka fundamentálmente kona-ba konta história di’ak. Konta história kona-ba ema ne’ebé ami fó importánsia ba iha kompanhia ida ne’e, iha ne’ebé SigNoz halo iha produtu, ema sira bele benefisia hosi ne’e, ita halo produtu ida ne’e. Hotu-hotu mak konta nia história ne’ebé sei hatudu.

Kona-ba servisu ne’ebé ita sei halo

Kria artigu blog/tutorial kona-ba karakterístika sira ne’ebé produtu iha, ema sira bele uza sira.

Kria artigu video/tutorial ka dokumentu kona-ba problema komun ne’ebé ema sira hasoru.

Identifika falha iha konteúdu ne’ebé ami iha agora no kria konteúdu atu rezolve sira. Jenéru konteúdu sira ne’ebé possivel:

Artigu blog

Video YouTube

Mellora dokumentu sira ne’ebé ami iha agora

Estudu kasu

Tutorial

Distribui konteúdu iha forum sira ho komunidade relevante.

Pessoa ne’ebé mak di’ak ne’ebe

Ita nia servisu nu’udar software developer durante tinan 1+ no interese atu ezplika konseitu tekniku boot liu iha língua di’ak.

Konhesementu kona-ba ekuadór Cloud Native, devops, ne’ebé di’ak liu.

Interese atu dezenvolve karreira iha marketing tekniku, advokasia dev, ka gestaun produtu.

Kapasilidade atu hetan hanesan ho hanoin kona-ba lian no mentalidade hodi hasa’e.

Prosimu passu sira

Hanesan ida ne’e hanesan ita nia servisu boot?

Aplika deit iha site ida ne’e ka email ita nia CV no introdusaun opisional ba ami iha [hiring at signoz dot io] . Inklui link ba LinkedIn ita nia, Twitter, ka artigu blog.

Tetun Translator

FREE
VIEW