10 perguntas atu husu ba adolesente atu hahu konversasaun importante | Mãe sira no edukasaun ba labarik sira

Photo of author

By naroman

Komunikasaun maka problema ida ne’ebé boot tebes bainhira ita iha adolesente. Konversasaun bele mosu problema, karregadu – sira ne’e senti hanesan sira atu sai bomba – ka tanba laiha, sira ne’e seidauk baibain – maibé hanesan di’ak liu, sira ne’e la gosta atu haree no ita la parece atu konvoka sira hodi sai husi sira nia fuan. No tanba ne’e iha maneira efetivu atu hodi halo konversa ho sira nia adolesente – maibé ita presiza sensibilidade, konsiente ba ita nia duni no interesado tebes iha kria dialogu laos oportunidade ba ita atu hatene ita nia hanoin kona ba asuntu ida.

Ami simu ajuda husi nain rua atu hatene di’ak liu kona ba konversa di’ak liu. Pergunta hanesan saída di’ak, no nune’e ita halo tiha ona? (Resumi: menus husi ita maka barak liu.)

Ha’u hato’o ho amigu ha’u, no nia dehan mídia sosial maka halo estragu bo’ot. Oinsá bo’ot hanoin?

Se bo’ot hakarak atu halo konversa ho bo’ot nia adolesente, konsellu husi Fiona Hannah, diretor kliniku no fondadór Teenage Mental Health, maka atu uza “terseiru iha sala.” Se buat ne’ebé bo’ot ko’alia lakonfiansa, ne’e atu hamosu mekanizmu defesa iha labarik-idak. Tuir mai dehan kona ba desafiu ne’e, hetan konsensu komum.

Hamosu diskusaun kona ba buat ida ne’ebe bo’ot hakarak ko’alia, maibé asegura katak buat ne’e akontese naturalmente – la atu “hapara sira” atu buat, tanba ne’e bele sai aversariu.

Estratéjia di’ak ida, hatutan Hannah, maka atu halo konversa wainhira ita hamutuk iha tasi, maski tenki makas, hanesan hasoru, halo pratu, ka halo ajenda.

Iha traballu ne’ebé bo’ot hanoin katak ita sei natural tebes?

Adolesente nia la gosta atu hasoru situasaun “sempre mesma” – saida maka bo’ot gosta iha eskola, saida maka bo’ot hakarak halo wainhira bo’ot sai husi eskola, ne’ebe hanesan. Hanesan oinsá, dehan terapista Stella O’Malley, autora What Your Teen Is Trying to Tell You, maka atu hametin ne’e no halo menos medu.

Fó oportunidade ba sira atu pensa kona ba traballu seluk ne’ebé sira hanoin bo’ot buka liu.

Ami tende katak ema ne’e la iha kompreensaun di’ak kona ba influénsia ne’ebé sira iha ba sira nia adolesente.

Se buat sira hakarak mosu iha ita nia vida, saida maka bo’ot estabelese regra ba tela?

Muda situasaun, dehan O’Malley, no labele hatama sira atu hanoin kona ba situasaun husi angulu seluk. “Tanba hetan informasaun kona ba situasaun ida-ne’e, konsellu ne’ebe ha’u sira hanoin maka di’ak liu tanba ita-nia labarik sei hanoin ho sensu loloos liu mak ita sei hanoin. Fatin ida-ne’e, labarik-idak hatete katak sira-nia labarik iha informasaun barak liu husi ita-nia hanoin. Mane sira tende atu minimiza influénsia ne’ebé sira iha ba sira-nia adolesente.”

Buat ida ne’ebé surpreza boot boot ne’ebé mosu iha ita-nia tempu ki’ik?

Buat interesante ne’ebé bele mosu iha situasaun ida-ne’e, dehan O’Malley, maka katak buat ne’ebé bo’ot hanoin katak surpreza boot boot iha infánsia sira-nia labarik-idak sei laiha ne’ebé sira hatete. “Buat ne’ebé akontese iha eskola ka amizade ida, maske hatudu katak sira akontese, ne’e bele ajuda labarik-idak atu refleta ba sira-nia infánsia no impaktu ne’ebé iha ba sira-nia labarik-idak ho sira-nia ema agora.”

Buat ne’ebé di’ak liu atu ema bele hasai sira-nia virgindade?

Iha momentu sira-nia adolesensia, dehan O’Malley, pais sira simu medu atu halo konversa kona ba sexu, tanba sira hanoin katak sira bele hamosu komportamentu ne’ebé sira la aprova. Maibé adolesente sira hatene kona ba sexu, no ba sira ne’ebé barak, halo sexu ba vez ida maka buat ida mak sira hakarak buka, ka mosu iha situasaun ne’ebé sira hanoin katak sira lamento.

Prátika atu hadi’ak atu hanoin. Fó espasu ba sira-nia labarik-idak atu ko’alia. Hanoin kona ba saida sira hatete antes ita responde.

Buat ne’ebé akontese iha ita-nia vida adolesente ho ita-nia vida adolesente, ne’ebe la haree husi sira seluk?

O’Malley hakarak atu hamosu abertura ida, atu hadomi ita-nia vida ho tempu difisil/mistake/falha sira. Ne’ebé importante, dehan O’Malley, maka fó exemplu bainhira ambição ne’e atu ajuda labarik-idak, laos atu hakerek istoria ba ita-nia interese. Iha konversaun, ema sei responde: Ha’u ko’alia ita konta ita-nia istoria. Se bo’ot hakarak atu mantén konversa ho adolesente natural, ne’e bele maka estratéjia di’ak atu halo.

Dica seluk husi O’Malley maka uza akronimu Wait: la’o ho ha’u ko’alia. La buka hanoin atu preenxe tempu hela; la fó preokupasaun ba adolesente ho “sabedoria” bo’ot. Fó sira espasu no la fó ita nia hanoin iha situasaun ne’ebé útil.

Oinsá bo’ot hanoin kona ba aseasaun planeta ne’ebé ita-nia?

Adolesente sira hanoin barak kona ba kambiu klimátiku, no barak husi sira, dehan Hannah, preokupa bo’ot kona ba buat ne’ebé akontese, tanba ne’e bele ajuda tebes atu hato’o. “Ita presiza halo aksaun – situasaun gravíssima ida ida ne’e – maibé ita labele lori medu ba labarik-idak hotu katak ita iha risku atu hetan istinksaun,” dehan nia. Keskulta sira-nia preokupasaun no rona atu konversa kona ba buat ne’ebé ema bele halo atu halo diferensa.

Kestaun ida ne’ebé loke fatin ida, no sira presiza ajuda la’os julgamentu

Oinsá bo’ot hanoin katak ema ne’ebé ne’e komporta hanesan ne’e?

Fator ida ne’ebé di’ak ho konversaun sira ne’e, dehan O’Malley, maka atu ajuda adolesente sira atu hanoin kona ba buat ne’ebé hanesan la’os buat ne’ebé evidente. “Buat ne’ebé sira hatete, ita hakarak ba tiha ida tanba ita-nia labarik-idak tenki hanoin kona ba buat ne’ebé hakarak atu hamosu. Tanba iha malu nia laran, razaun boot boot ne’e normalmente medu, no bo’ot bele ajuda adolesente sira atu hanoin kona ba buat ne’e.”

Hamosu alternativa atu adolesente sira atu haree buat sira ho maneira seluk. “Bainhira ema la’os iha loron boot, no sira presiza ajuda,” dehan O’Malley.

Se bo’ot nia oan, oinsá bo’ot hanoin katak imi-nia vida halo buat ne’ebé la haree husi ema seluk?

Diak tebes ba adolesente sira se sira hatene kona ba saida ita-nia família hanesan: saida maka valór família ida-ne’e, saida maka importante ba sira-nia família, ne’ebé di’ak liu husi família seluk? “Ami-nia hanoin maka sira atu hanoin kona ba impaktu família ida-ne’e iha sira, atu buka hanoin kona ba espíritu no konesementu ida-ne’ebe iha sira,” dehan O’Malley. “Bo’ot bele fó kona ba família, maibé maski hanesan kona ba labarik-idak.

Oinsá vida bo’ot nia diferenti se bo’ot nia oan halo parte hanesan mais velho/jerasaun ida/meiu/ho irmaun?

Teenagers sira ne’ebé bo’ot hanoin la bele ko’alia kona ba buat ida-ne’e, dehan O’Malley. “Sira sei hamosu konfuzaun kona ba labarik-idak sira seluk no hanesan sira iha vida di’ak liu ka di’ak liu – buat ida-ne’e bele fó sira nia hanoin,” dehan nia. “No hanoin katak, la presiza buka saida ida husi konversaun sira ne’e, ka haree ba konversaun sira ne’e: buat ida-ne’e beibeik mai ho refleksaun ba sira-nia hanoin. La tenke i

Tetun Translator

FREE
VIEW