Cristiano Ronaldo halo pasaran ne’ebé la bele fiar iha prosesu ba gol Al-Nassr – nia sei iha kapasidade ne’e

Photo of author

By naroman

…, hatudu nia habilidade ne’ebé di’ak liu iha Al-Nassr nia jogu kontra Abha … . Ronaldo nia forma iha Al-Nassr iha tinan ne’e sai destak … . Tamba sa mak Ronaldo nia tinan iha Al-Nassr to’o ohin loron?
Hafoin monu … ;s forma iha Al-Nassr iha tinan ne’e.
Cristiano Ronaldo…

Tetun Translator

FREE
VIEW